Mediation

Mediation 

Mediation is een manier om bij conflicten tot een goede oplossing te komen die werkbaar is voor alle partijen. Bij mediation gaat u samen met een mediator in dialoog met andere betrokkenen. Het uitgangspunt is het onderzoeken van elkaars wederzijdse balangen. Het is geen ruziemodel, maar een oplossingsmiddel.

Bij welke conflicten kan mediation helpen?

Echtscheiding.

Bij conflicten binnen het gezin en familie.

Bij buurt- en burenruzies.

Bij conflicten op de werkvloer.

Wanneer er sprake is van arbeidsongeschiktheid als gevolg van een conflict.

Als er sprake is van (seksuele) intimidatie.

Bij conflicten tussen de bestuurder en de ondernemingsraad.

Bij problemen in organisaties na een fusie of reorganisatie.

Bij problemen in de samenwerking binnen maatschappen.

Mediation zal het vaakst voorkomen bij echtscheidingen en andere familiaire zaken.

Mediation als alternatief voor de rechter

Mediation is minder aangrijpend dan de gang naar de rechter. Het kan veel tijd en geld besparen. De voordelen van mediation op een rij:

Alle partijen ondersteunen de oplossing omdat er samen naar die oplossing toe gewerkt wordt.

Er ontstaat een win-win situatie.

De oplossing is toekomstbestendig omdat betrokken deze als hun eigen beslissing ervaren.

Hoe ziet het mediationproces eruit?

Het mediationproces verloopt volgens een vaste structuur die goed bewaakt wordt door de mediator. Het proces start met het ondertekenen van een mediationovereenkomst door alle partijen. De strekking van deze overeenkomst is dat alle partijen zich inspannen om het proces goed te laten verlopen. Daarnaast is opgenomen dat alles wat er naar voren komt strikt vertrouwelijk blijft. De mediator is hier ook aan gebonden. In de gesrepekken zorgt de mediator ervoor dat iedereen zijn of haar standpunt naar voren kan brengen en dat die gehoord worden en begrepen door de andere partijen. Als alle aspecten van het conflict duidelijk zijn, begeleidt de mediator het formuleren van een oplossing die voor iedereen aanvaardbaar is. Uitgangspunt is dat er zoveel mogelijk alternatieven worden bedacht. De beste oplossing wordt schriftelijk vastgelegd. Alle afspraken die hieruit voortvloeien worden opgenomen in een vaststellingsovereenkomst die juridisch bindend is.

Terug naar overzicht