Verwerping van een erfenis

Verwerping van een erfenis 

Het komt wel eens voor dat een erfenis uit meer schulden dan bezittingen bestaat. De schulden van een overledene bestaan ook uit begrafeniskosten, notariskosten, erfbelasting en inkomstenbelasting. Dit moet allemaal over de erfenis betaald worden en wordt na het overlijden geregeld.

Wanneer iemand kortgeleden is overleden, bevinden de erfgenamen zich in de meeste gevallen in een onzekere periode over de eventuele schulden die op kunnen duiken. Er is in de weet een regeling opgenomen dat erfgenamen drie maanden de tijd hebben om zich te beraden. In die drie maanden kan een schuldeiser de erfgenamen niet verplichten de schulden te betalen. Indien direct al duidelijk is dat de nalatenschap uit meer schulden dan bezittingen bestaat, kan direct de procedure van verwerping worden ingezet.

Procedure verwerping erfenis

Wanneer u een erfenis verwerpen wilt, moet u hiervoor een verklaring afleggen. Dit doet u bij de rechtbank in de regio van de laatste woonplaats van de overledene. De verwerping wordt in het boedelregister bij de rechtbank ingeschreven. Het boedelregister is openbaar, schuldeisers kunnen dit raadplegen.

Keuze

Indien een erfgenaam 'zuiver' aanvaard heeft, is deze ook privé aansprakelijk voor alle (onverwachte) schulden. Bij deze aanvaarding wordt door de erfgenaam verklaard dat deze onvoorwaardelijk erfgenaam is: deze is dan privé aansprakelijk voor eventuele tekorten.

Het is van uiterst belang dat de erfgenaam de keuze van de erfenis verwerpen of aanvaarden zorgvuldig maakt.

Zodra er wordt begonnen met het verkopen of verdelen van bezittingen van de overledene, of het verwijderen van goederen uit de woning van de overledene, wordt er geacht dat de erfenis zuiver is aanvaard. Een erfgenaam mag wel de begrafenis regelen. Ook mogen zaken geregeld worden die 'geen uitstel verlangen', zonder dat er consequenties door de wet aan zijn verbonden. Er moet daarbij echter ook zorgvuldig gewerkt worden.

Gevolgen verwerping

Als u verworpen heeft, heeft u geen recht op de erfenis en bent u ook geen erfgenaam meer. Daar tegenover staat dat de aansprakelijkheid voor schulden van de erfenis ook niet bij u ligt. Het komt ook voor dat een erfenis verworpen wordt wanneer er een slechte verhouding tussen de erfgenaam en de overledene was. De erfgenaam wil dan niks met de overledene of de erfenis te maken hebben. Als de erfenis is verworpen, is de volgende erfgenaam degene die de verwerper als erfgenaam opvolgt.

Bijvoorbeeld: Uw oom heeft u tot erfgenaam benoemd. U komt erachter dat uw oom tegen gevolge van een lening een enorme schuld open heeft staan. In de erfenis zit banktegoed dat niet voldoende is om deze schuld af te betalen. Zelf heeft u drie kinderen. Als u de nalatenschap van uw oom verwerpt, worden automatisch uw kinderen de nieuwe erfgenamen. Uw kinderen hebben uiteraard de mogelijkheid deze erfenis tevens te verwerpen. Dit kan direct gedaan worden. Ook kunnen de kinderen wachten tot zij worden aangesproken door schuldeisers. Indien de kinderen minderjarig zijn, moet er aan de kantonrechter een machtiging worden gevraagd.

Terug naar overzicht